การประชุมพนักงานของอบต.เพื่อมอบนโยบาย

นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี และนายธนกร แสงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้ประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบายพร้อมกำชับให้บุคลากรภายในอบต. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามระเบียบ โดยให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเรื่องการให้บริการประชาชนที่มาติดต่ออย่าง
ในการประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ที่ยังไม่ได้อ่าน