ภารกิจ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ,พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , และรวมกฎหมายอื่น 
ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ภารกิจ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
• รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
• คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามความจำเป็นและสมควร
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ)

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้
• ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
• ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
• ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
• ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
• ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
• ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
• บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
• การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
• หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
• ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
• กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
• การท่องเที่ยว
• การผังเมือง

(มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542)

มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน ี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบังคับตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนด โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 500 บาท

ร่างข้อบังคับตำบลจะเสนอได้แต่โดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาพท้องถิ่นพิจารณา ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบังคับตำบลดังกล่าว 

เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างของบังคับตำบลนั้นใหม่ แน่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับตำบลที่กำหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอำเภอไม่เห็นชอบด้วย ให้ร่างข้อบังคับตำบลนั้นเป็นอันตกไป
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับ ตำบลตามวรรคสี่ แล้ว มีมติยืนยังตามร่างข้อบังคับตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อ และประกาศเป็นข้อบังคับตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ 

แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยัน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบังคับตำบลคืนจากนายอำเภอ หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่อยู่ ให้ร่างข้อบังคับตำบลนั้นเป็นอันตกไป

(ความเดิมในมาตรา 71 วรรคสอง ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542)

มาตรา 72 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีพนักงานส่วนตำบล และอาจจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น
• สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
• ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น

ระเบียบพนักงานส่วนตำบลให้ตรงขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เพื่อประโยชน์กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ออกขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการชั่วคราวได ้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเจตจำนงองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภากิจรอง ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 

ภารกิจหลัก

 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณโภค
 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เอกชน ผู้สูงอายุ
 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
 6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 7. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
  ฯลฯ

ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 2. การส่งเสริมการเกษตร
 3. การส่งเสริมการกีฬา
 4. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
 6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ที่ยังไม่ได้อ่าน