วันที่ 11 เมษายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดโครงการ PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ภายในครัวเรือนและศาสนสถานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลกุฎีและตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ที่ยังไม่ได้อ่าน