คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง แนวปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติทางจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรม

เมื่อจันทร์วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้มอบหมายแนวปฏิบัติ Dos & Don’t เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เพื่อให้มีการประพฤติปฎิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รายละเอียดดังนี้

พฤติกรรมที่ควรกระทำ (Dos)
1. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล
2.มุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
4.ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งาน สัมฤทธิ์ผล
5. การใช้ทรัพยากรและงบประมาณทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
6. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฎิบัติ
7. เสมอภาค เป็นธรรมและเที่ยงธรรม

พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ (Don’t)
1. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายกระทำผิด
2. ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3. ไม่ประพฤติเสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ
4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหาย
5. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนวยประโยชน์ต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
6. ไม่ละลาย เพิกเฉยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
7. ไม่แสดงกิริยาอันเป็นการคุกคามทางเพศ

ที่ยังไม่ได้อ่าน