สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ประมาณ ๖ กิโลเมตร ตามถนนสายผักไห่ – บางบาล รายละเอียดตามแผนที่

ทิศเหนือ จด ตำบลบ้านแคและตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จด ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จด ตำบลบางหลวงตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จด ตำบลบ้านใหญ่และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีเนื้อที่ ๑๕.๗๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙,๘๔๖.๘๗๕ ไร่

ตำบลกุฎีอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน

โดยมีชื่อเรียกตามสภาพบ้านดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขยง หมู่ที่ ๗ บ้านปากคลองโพธิ์
หมู่ที่ ๒ บ้านฤาไชย หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะนก
หมู่ที่ ๓ บ้านฤาไชย หมู่ที่ ๙ บ้านบางหน้าไม้
หมู่ที่ ๔ บ้านฤาไชย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุฎี
หมู่ที่ ๕ บ้านฤาไชย หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎี
หมู่ที่ ๖ บ้านลาว หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากคลองกุฎี

ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาหรือป่าไม้ โดยมีคลองกุฎีไหลผ่านซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อยที่บางกุ้ง อำเภอผักไห่ และไปบรรจบกับแม่น้ำน้อยที่ตำบลกุฎีและตำบลท่าดินแดงราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา โดยมีพื้นที่ทำนาถึง ๘๗ % ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัด อื่น ๆ ในภาคกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านตำบลกุฎี ไปสู่อำเภอผักไห่

ลักษณะทางสังคม

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร

จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,371 คน จำแนกเป็นเพศ

ชาย 1,146 คน และเพศหญิง 1,225 คน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 150 คน ต่อตารางกิโลเมตร

หมู่บ้านชายหญิงรวมครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขยง369383752213นายพัลลภ เพ็ชรฤทธิ์
หมู่ที่ ๒ บ้านฤาไชย789016847นางศรีนวล บรรดาศักดิ์
หมู่ที่ ๓ บ้านฤาไชย48479552นางอุดม วาริชา
หมู่ที่ ๔ บ้านฤาไชย715913050นายไพโรจน์ ชมจำปี
หมู่ที่ ๕ บ้านฤาไชย868316961นายไฉน แป้นปราณีต
หมู่ที่ ๖ บ้านลาว515910031นางสาวสมพิศ ฝากพร
หมู่ที่ ๗ บ้านปากคลองโพธิ์517012135นางบุญทวี สุภสิทธิ์
หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะนก598714641นายเป๋า สุคะ
หมู่ที่ ๙ บ้านบางหน้าไม้878317043นายพีระ บำเรอจิต
หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุฎี749917356นายไพบูลย์ จันตะ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎี839217557นางสาวพัชรี กุฎีศร
หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากคลองกุฎี898317255นายไพบูลย์ แจ่มศักดิ์ (กำนัน)

ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เป็นประเภท การคมนาคมขนส่งทางบก โดยรถโดยสารประจำทางไปที่สถานีขนส่ง อำเภอผักไห่ กับใช้รถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้าง

ระบบไฟฟ้าระบบประปา

มีประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

การสื่อสาร

มีเสียงตามสายครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ ๑๒ แห่ง

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง

โรงเรียนวัดฤาไชย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สปช. เดิม )

มีครูทั้งหมด ๖ คน แยกเป็น ครูชาย ๑ คน ครูหญิง ๕ คน

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๗ คน

โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปช.เดิม)

มีครูทั้งหมด ๑๕ คน แยกเป็น ครูชาย ๒ คน ครูหญิง ๑๓ คน

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๓๕ คน

การศึกษานอกระบบ

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง

มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๒ แห่ง

มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน. ๑ แห่ง

การสาธารณสุข

มีสถานที่อนามัยตำบล ๑ แห่ง จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๓ คน แยกเป็น ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน

การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดิน

มีการทำนาปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์

มีผลิตภัณฑ์ผ้าเอนกประสงค์

การเมืองการปกครอง

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

การท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ๑.วัดโคกทอง นมัสการหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง

๒.วัดฤาไชย ชมพระพุทธรูปหินศิลาแลง

ที่ยังไม่ได้อ่าน