ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี

ที่ยังไม่ได้อ่าน