เดือน: มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่ ปปช. ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ยังไม่ได้อ่าน