เดือน: กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชุมประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแลง ครั้งที่ 1 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (ตั้งแต่บ้านนายชลอ ทองสั่ง-ศาลาตาฉิม)

ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทองสั่ง – ศาลาตาฉิม)

ที่ยังไม่ได้อ่าน