หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ ปปช. ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประชุมพนักงานของอ…

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ยังไม่ได้อ่าน