หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (ตั้งแต่บ้านนายชลอ ทองสั่ง-ศาลาตาฉิม)

ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทองสั่ง – ศาลาตาฉิม)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน