หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน