วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายธนกร แสงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี และนางเกษแก้ว แป้นปราณีต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดโคกทอง

ที่ยังไม่ได้อ่าน