ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าบ้านนางสมบูรณ์ กันอาสา – สุดเขตหมู่ 1 บ้านนายจอย)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1-3 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-2 บริเวณฝั่งตรงข้ามป้อมตำรวจ – หน้าบ้านนางพยุง กลิ่นสังข์ ตำบลกุฎี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หฒุ่ที่ 8-9 (ฝั่งตะวันออบ้านนายสุกิจ ฝากพร) 01.09.2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 8-9 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายสุกิจ ฝากพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.08.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.08.2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 10-11 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายพรชัย ปามุทา) 23.08.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.08.2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมูที่ 10-11 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายพรชัย ปามุทา) 17.08.2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน