ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ที่ยังไม่ได้อ่าน