ขอเชิญผู้รับบริการและผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/caqqbx

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/caqqbx

ที่ยังไม่ได้อ่าน