Forum

Notifications
Clear all

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


Posts: 1
 Nawa
Topic starter
(@nawa)
New Member
Joined: 1 ปี ago

ตอนนี้อายุครบ 70 ปี (เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2496) จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท เมื่อไหร่คะ

1 Reply
Posts: 1
(@admin1)
New Member
Joined: 2 ปี ago

จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท ในปีงบประมาณถัดไป คือวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ค่ะ

Reply
Share: