ราคากลาง,ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 18.06.2561