ขอความร่วมมือทำแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ที่ยังไม่ได้อ่าน