หมวดหมู่: ITA

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการดำเนิน…

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ยังไม่ได้อ่าน