หมวดหมู่: ITA

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยง…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประชุมพนักงานของอ…

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประ…

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ที่ยังไม่ได้อ่าน