การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานทางวินัยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม บนหลักการความซื่อสัตย์สุจริต