โครงการประชาคมตำบลกุฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้จัดโครงการประชาคมตำบลกุฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอโครงการ/กิจกรรม สำหรับนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน    ในตำบลกุฎี จำนวน  70 คน

          ที่ประชุม เสนอโครงการเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างคาน คสล. รัดเสาเข็ม หมู่ที่ 3

2.โครงการซ่อมแซมประตูน้ำปากคลองโพธิ์ หมู่ที่ 7

3.โครงการถมดินลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันตกตั้งแต่บ้านนางเกสร  ภู่ระหงษ์  –  บ้านนายประเทือง  กิจภักดี)

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาก่อนนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ยังไม่ได้อ่าน