นายชัยนะ บัวอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
โทรศัพท์ : 089-9030163

นายศวัช จินดาอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
โทรศัพท์ : 090-6284219

นายธนกร แสงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
โทรศัพท์ : 089-1682521

นายวิเชษฐ์ ปิติเขตร
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
โทรศัพท์ : 092-3438542

ที่ยังไม่ได้อ่าน