หมวดหมู่: LPA

ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน…

ที่ยังไม่ได้อ่าน