เดือน: พฤษภาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าบ้านนางสมบูรณ์ กันอาสา – สุดเขตหมู่ 1 บ้านนายจอย)

ที่ยังไม่ได้อ่าน