เดือน: กันยายน 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (วาตภัย)

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566