เดือน: พฤษภาคม 2567

พิธีมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา…

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 – 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 /2567

กิจกรรมปลูกผัก บริเวณวัดฤาไชยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุฎี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาค…