ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15/02/2562

ที่ยังไม่ได้อ่าน