หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยง…

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประ…

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ที่ยังไม่ได้อ่าน