นางรุ่งนภา พรมโลกา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวยุพาพักตร์ นิลมงคล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภารดี แป้นปราณีต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่ยังไม่ได้อ่าน