นางสาวจุไร กุฎีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวยุพาพักตร์ นิลมงคล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– ว่าง –
เจ้าพนักงานพัสดุ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภารดี แป้นปราณีต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่ยังไม่ได้อ่าน