นางรุ่งนภา พรมโลกา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวยุพาพักตร์ นิลมงคล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภารดี แป้นปราณีต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวนัยนา โพธิ์ใหญ่
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

– ว่าง –
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่ยังไม่ได้อ่าน