• ผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน