นางสาวพรพนา บาลทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนงลักษณ์ ถีระแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจุไร กุฎีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวพร กระจกภาพ
นักพัฒนาชุมชน

นายธีรนัย โจนลายดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรวุฒิ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคล

นางกัลยา จันทร์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอภิญญา พรหมสุวรรณ์
ครู

นางสาวจุฑากาญจน์ ชมจำปี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิธร จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายบุญนาค ไพบูลย์
ยาม

นายจำนนท์ ทวนทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

นายณัฐพล ธนะสันต์
พนักงานขับรถยนต์

นายธนะวัฒน์ พูลศิริ
พนักงานขับรถยนต์

ที่ยังไม่ได้อ่าน