นางสาวพรพนา บาลทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนงลักษณ์ ถีระแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจุไร กุฎีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวพร กระจกภาพ
นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรวุฒิ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอภิญญา พรหมสุวรรณ์
ครู

นางสาวจุฑากาญจน์ ชมจำปี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิธร จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายบุญนาค ไพบูลย์
คนงาน

นายจำนนท์ ทวนทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

นายณัฐพล ธนะสันต์
พนักงานขับรถยนต์

นายสหัสวรรษ สุมามาลย์
พนักงานขับรถยนต์

ที่ยังไม่ได้อ่าน