นางเกษแก้ว แป้นปราณีต
ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ์ อารีจิตพานิช
รองประธานสภาฯ

นายพุทธรัตน์ หงสกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นางจำนอง พานทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นางณัฐสุดา กองนิมิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายบรรจง พูลศิริ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นางเกษแก้ว แป้นปราณีต
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นางประสงค์ บรรทัด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นางกาญจนา วงษารัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นางศริดา ไกรยศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นางราตรี วงค์สุกร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

นายสมชาย ทรัพย์สง่า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

นางจันทร์ทิพย์ นัยทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

นายสมศักดิ์ อารีจิตพานิช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

ที่ยังไม่ได้อ่าน