ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำน้อย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ยังไม่ได้อ่าน