หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566)

รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน