หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประ…

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน