หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ประชุมประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแลง ครั้งที่ 1 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เจ้าหน้าที่ ปปช. ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

ที่ยังไม่ได้อ่าน