หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

พิธีมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา…

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

กิจกรรมปลูกผัก บริเวณวัดฤาไชยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุฎี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาค…

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (เนื่องในวันสงกรานต์ และงานกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว)

องค์การบริหารส่วนตำบ…

การประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน 1 ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 7 กุมภาพัน…

โครงการจังหวัดสะอาด น่าบ้านน่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับมอบและแจกจ่่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และครีมขี้ผึ้งกันน้ำกัดเท้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาค…