หมวดหมู่: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (วาตภัย)

การประชุมประชาคมท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตำบลกุฎี

แพ็คถุงยังชีพ มอบให้ประชาชนในเขตตำบลกุฎีที่ประสบอุทกภัย

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในทางสาธารณะ

ป้ายที่ไม่สามารถติดต…

ประกาศ ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส…