หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประชุมพนักงานของอ…

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 18/1/2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/1/2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน