หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (เนื่องในวันสงกรานต์ และงานกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการดำเนิน…

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 11 (ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หน้าบ้านนางเยาวพรรณ แซ่โคว ถึงสุดเขตหมู่ที่ 11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ยังไม่ได้อ่าน