หมวดหมู่: การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการดำเนิน…

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยง…

รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยง…

ที่ยังไม่ได้อ่าน