หมวดหมู่: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมปลูกผัก บริเวณวัดฤาไชยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุฎี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาค…

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (เนื่องในวันสงกรานต์ และงานกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว)

องค์การบริหารส่วนตำบ…

โครงการจังหวัดสะอาด น่าบ้านน่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ของอบต.กุฎี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประชุมพนักงานของอ…