• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.

ที่ยังไม่ได้อ่าน